top of page

גרעיני אפיק

תוחלת   תורן     תירוש     תרמיל    

 

קמה   רמה שיזף   ששת     

דמעה     דרכים     עוז       עדן     עשת

בזלת     גולן     דביר     דגן       דווקא     

אתגר   ארגוב    אבטח    אפעת    

גרעין אתגר וגרעין ארגוב

גרעין תירוש

גרעין בזלת

גרעין עדן

גרעין אפעת

גרעין גולן

גרעין דווקא

גרעין דביר

bottom of page