top of page
05

05

01

01

02

02

04

04

03

03

גידולי אפונה 2020

גידולי אפונה 2020

גידולי אפונה 2020

גידולי אפונה 2020

בשדה

בשדה

איגום כלים גד"ש אפיק 2015

איגום כלים גד"ש אפיק 2015

הצילום באדיבות ויטיה דידנקוב

שום

שום

יורם בגד"ש

יורם בגד"ש

סככת טרקטורים

סככת טרקטורים

טרקטורים בסככה

טרקטורים בסככה

הקטרפילר הזקן ששירת את הגד"ש בנאמנות

הקטרפילר הזקן ששירת את הגד"ש בנאמנות

שום

שום

גידולי שדה

ענף גידולי השדה "נולד" יחד עם הקיבוץ והיווה אחד ממקורות הפרנסה העיקריים של הקיבוץ הצעיר. בשנים הראשונות התבססו הגידולים על חיטה ובקיה לגרעינים שנקצרו על ידי קומביין "שלנו", סלק סוכר ועוד.

 

בהמשך נוספו גידולי הכותנה שהיו לאורך שנים עמוד השדרה של הענף. עם עליית מחירי המים הפך גידול הכותנה בארץ לכדאי פחות ופחות וברבות השנים תפסו את מקום הכותנה גידולים כמו שום ובצל המתחלקים ביניהם בהתאם לחלוקת המים השנתית.

 

סך כל השטחים המעובדים עומד היום על 2,370 דונם כשרק 320 דונם מתוכם לא מושקים.

 

השטחים מושקים בעזרת 2 קוונועים מחוגיים, קוונוע אחד חזיתי וכן על ידי טפטוף.

 

את העיבודים מבצעים עובדי הענף באופן עצמאי בעזרת שלושה טרקטורים ובאמצעות כלים נוספים כמו מחרשה, קלטרת כבדה, דיסקוס וארגז מחליק

 

 

bottom of page